Skip to main content

Website MP-Brows

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel MP-Brows zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

MP-Brows garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. MP-Brows wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij MP-Brows. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MP-Brows.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Persoonlijke gegevens

MP-Brows zamelt persoonsgegevens in en gebruikt deze gegevens voor het verwerken van afspraken, bestellingen en aanmeldingen voor opleidingen. Als er wordt gekozen om nieuwsbrieven te ontvangen worden nieuwsbrieven verstuurd. Zo kunnen we mails versturen om onze klanten op de hoogte te brengen van eventuele veranderingen in afspraken, acties, promoties etc.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Zij worden niet gedeeld met andere partijen. Uw gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering bovenvermelde taken, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen.

Wijzigingen

MP-Brows heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van MP-Brows

Browista BeNeLux - Sign up or Get tickets!