1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen MP Beauty Group B.V., hierna MP, en een klant waarop MP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Contactgegevens MP Beauty Group B.V.

Utrechtseweg 96
6862 AP Oosterbeek
Telefoon: 0031 (0)6 45468775
e-mail: info@mp-brows.nl
KvK-nummer: 77722701
Btw-nummer: NL861109417B01

2. Diensten

De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per email aan MP melden. Voor het volgen van een opleiding dient dit uiterlijk 30 werkdagen van tevoren gemeld te worden.

Na het ontvangen van dit bericht zal MPdit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is MP gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag MP de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. MP behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren/weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door MP binnen 10 dagen gerestitueerd.

3. Betaling

MP vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn.
Wanneer een betalingstermijn overschreden wordt, volgt minimaal 1 herinnering. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal MP de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant. De gegevens van de klant zullen in dit geval gedeeld worden met een incassobureau. Indien er wordt betaald in termijnen en er wordt een factuur niet op tijd betaald, heeft MP het recht om de resterende termijnen direct in rekening te brengen en toegang tot bepaalde diensten en/of producten op te heffen.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht MP vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak of bij het aanmelden voor een opleiding en gaat hiermee akkoord. Indien er wordt gekozen voor een termijnbetaling voor een opleiding wordt er per volgende maand na het aanmelden gefactureerd. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. MP kan extra gegevens opvragen indien er wordt gekozen om in termijnen te betalen. Indien hieraan niet meegewerkt wordt kan MP het betalen in termijnen en toegang tot bepaalde diensten en/of producten weigeren.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het doornemen van alle communicatie en informatie met betrekking tot de dienst(en).

4. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet MP vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan MP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MP neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. MP behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MP zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door MP gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

5. Geheimhouding

MP is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MP verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

MP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MP is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MP is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging en diefstal

MP heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. MP meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er beveiligingscamera’s aanwezig.

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan MP-Brows. MP zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. MP zal de klager binnen twee weken adequaat antwoord geven. Indien MP en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MP het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak of opleiding te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak of opleiding éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum binnen één jaar. Voor opleidingen dient dit 30 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door MP-Brows. Voor afspraken dient dit 5 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door MP-Brows.

11. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

12. Webshop

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer via email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals o.a. (online) cursussen. Onze (online) opleidingen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden. MP behoudt zich het recht om diensten te weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door MP binnen 10 dagen gerestitueerd.

13. Overmacht

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 48 uur voor aanvang van de cursus of behandeling, kwalificeert niet als overmacht.

14. Communicatie

MP zal bij wijzigingen of vragen communiceren per mail of telefoon. De klant is zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden.